תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות 


תנאי השימוש באתר זה ( "האתר") נועדו להסדיר את השימוש בו. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכל משתמש יוכל לגלוש ולעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות השימוש באתר, וגלישה בו, אשר תבטא את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא.


"דע עוד"  רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. על כן, אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.


באמצעות השימוש באתר ובשירותיו הנך מביע את הסכמתך לכול שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות זו. כמו כן , הנך מצהיר שאתה בגיר ( מעל גיל 18) , או קטין ( מתחת לגיל 18) שעושה שימוש באתר בכפוף לאישור הוריו/ האפוטרופוסים החוקיים המוסמכים לאשר לו שימוש כאמור.


"דע עוד"  שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת המפעילה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.


אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.


"דע עוד" תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באתר באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש – לא תהא כל טענה בעניין זה.


תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים.


כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין.


"דע עוד" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.


זכויות יוצרים


כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סימני מסחר שייכות באופן בלעדי למפעילה והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.


למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לסכם, לשנות, להפיץ, להקליט, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לאחסן במאגר מידע ,להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.


רכישה, החזרים וביטולים


לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים לאתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.


מספר הכרטיס ופרטיו יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה. הלקוח מסכים כי במקרה של החלפת כרטיס אשראי שפג תוקפו בכרטיס אשראי הנושא אותו מספר, תהיה החברה רשאית להמשיך ולחייב את הכרטיס החילופי. בכל מקרה או תקלה בהזנת הנתונים, רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטים בטלפון. בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת אימייל (e-mail). מובהר כי רוכשים שלא ימסרו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הרשאת כניסה לאתר. והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות בקשר לחברה, לפריט, ולרכישתו. לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הרוכש ו/או המשתמש, טלפון ו/או כתובת מייל.


הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס ואמריקן אקספרס.


מחירון


פרטי: מנוי חודשי מתמשך - 35 ₪   התשלום יתבצע באתר


גנים+צהרון: מנוי חודשי - 180 ₪  (עבור עמדת מחשב)


                   מנוי ל 10 חודשים – 1440 ₪


ביה"ס: מנוי חודשי עבור כיתה - 100 ₪

לגנים ולביה"ס התשלום יתבצע בטלפון  0504490161 


החזרים בגין חבילה שנרכשה ולא נוצלה, יינתנו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך.


 אם טרם חלפו 14 הימים הקבועים בחוק, אך המשתמש עשה שימוש בחלק מן המנוי שרכש, לא תתאפשר החזרת יתרת הסכום.


ככל שחלפו 14 הימים הקבועים בחוק, לא יתאפשר החזר גם אם החבילה לא נוצלה כלל.
בקשת זיכוי על רכישת מנוי תתבצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו          [email protected]   או בטלפון 0504490161  


זיכויים שלא כאמור בתקנון זה, ושלא על פי חוק הגנת הצרכן, יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "דע עוד".


מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית "דע עוד" להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק "דע עוד" את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. במקרה כזה, בו יוותרו בחשבון התלמיד קרדיטים לשימוש –תפורסם הודעה על אופן וגובה הזיכוי בסמוך להפסקת השירות.


"דע עוד" תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולתלמיד/הורה/מורה לא תהא כל טענה בגין כך.


 אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר.


חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, וכן חל איסור על שימוש במסגרת על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.


השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. לתלמידים/מורים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של התלמיד/מורה.


"דע עוד" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.


מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר, מצב החשבון, עדכונים שוטפים, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות, ויישלחו אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.


  "דע עוד" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

Register